SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO

DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

W CENTRUM KSZTAŁCENIA DLA DOROSŁYCH W GRODZISKU WLKP.

 

Do pobrania -->>  Szkolny zestaw tematów maturalnych z j.polskiego /stara matura/.

 

DZIAŁ I LITERATURA

1.  Polska i Polacy w świetle dramatów i powieści narodowych. Omów temat, interpretując wybrane dzieła z literatury XIX i XX wieku. Przedstaw różnorodność ujęcia Polski

i Polaków, uwzględnij kontekst historyczny i kulturowy.

2. 3.4. 5.6.

7. Poezja religijna - wczoraj i dziś. Interpretując wybrane utwory, omów ewolucję gatunków literackich i sposoby wyrażania uczuć.

8. Koniec i początek - biblijne i literackie wizje stworzenia i zagłady świata. Omów problem, analizując wybrane teksty.

9.  10. 11.

12.  Motyw vanitas w literaturze polskiej i obcej. Omów problem, analizując celowo wybrane teksty z różnych epok.

13.

13.  Ślady wątków biograficznych w twórczości pisarza. Przedstaw temat, interpretując utwory wybranego autora.

14.  16.

17. Emigrant jako bohater literacki. Przedstaw motyw, analizując utwory z różnych epok.

18. 19.

20. Od „Listów z Ameryki” H. Sienkiewicza do „Przewodnika nowojorskiego” E. i B. Redlińskich. Omów temat, analizując wybrane teksty. Uwzględnij sposób opisywania podróży do Ameryki oraz gatunki literackie, które służą opisowi i wyrażaniu emocji.

21.

21.  Pamiętnik, dziennik, autobiografia, wywiad jako formy z pogranicza gatunków. Omów temat, analizując wybrane dzieła. Uwzględnij uwarunkowania społeczne, obyczajowe, historyczne, które sprzyjały rozwojowi literatury o charakterze dokumentu osobistego.22.        Portrety i karykatury Polaków w literaturze. Analizując wybrane utwory z dwóch epok, omów sposoby kreowania postaci i ich rolę w utworze.

24.

23.  Rosja w oczach swoich pisarzy. Porównaj sposoby mówienia o państwie i społeczeństwie, interpretując dzieła wybranych autorów.

24.   Tragizm jako kategoria estetyczna i egzystencjalna. Omów temat, analizując teksty literackie z różnych epok.

25.  28.

29.  Mowa ezopowa. Omów zjawisko, analizując celowo wybrane utwory XIX i XX wieku.

30.  Człowiek XX wieku w systemach totalitarnych - faszyzmu i stalinizmu. Omów problem, interpretując stosowne utwory.

31.  32. 33.

34.  Obraz wsi w literaturze polskiej. Omów temat, analizując wybrane utwory z różnych epok.

35.   Różne aspekty miłości w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw temat, interpretując wybrane utwory literackie.

36. Praca w życiu człowieka. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory literackie z dwóch lub trzech epok.

37.

37.  Bohater tragiczny w dramatach Williama Szekspira. Omów sposoby kreowania postaci, analizując wybrane utwory autora.

38.  Miłość i odrzucenie w wybranych utworach literackich. Przedstaw temat, interpretując wybrane utwory literackie z różnych epok.

39.   Przemiana wewnętrzna istotnym elementem kreacji bohatera romantycznego. Omów motyw, analizując wybrane utwory z danej epoki.

41.

40.  Walka o niepodległość jako temat literatury polskiej. Przedstaw zagadnienie, interpretując wybrane dzieła literackie.

41.  Motyw „gloria victis” w utworach II połowy XIX i początku XX wieku. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie.

42.   Motywy katastroficzne w literaturze polskiej. Omów je, analizując wybrane dzieła literackie.

45.

43.  Motyw ojca w literaturze. Omów temat, analizując utwory z renesansu, romantyzmu i współczesności.44.    Motyw matki w literaturze. Omów temat, analizując wybrane teksty literackie.

45.   Portret dziecka w literaturze pozytywistycznej. Omów na podstawie analizowanych tekstów.

46.  Motywy tyrtejskie w literaturze polskiej. Omów temat, analizując wybrane utwory z XIX i XX wieku.

50.

47.  Motyw rycerza i rycerskiej walki w literaturze różnych epok. Przedstaw temat na podstawie analizy wybranych tekstów.

48.  53.

54.   Literackie wizje szczęścia w różnych epokach. Scharakteryzuj motyw, interpretując wybrane dzieła literackie.

55.

55. Motyw wędrówki w literaturze. Przedstaw temat, interpretując wybrane działa literackie.

57.

56. Natura człowieka i jego zgoda na zło. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie.

57. Rola sztuki w życiu bohaterów literackich. Omów temat, analizując wybrane utwory.

60.

58.  Człowiek wobec wyborów życiowych. Omów zagadnienie, analizując utwory literatury polskiej od pozytywizmu do dwudziestolecia międzywojennego.

59.  63. 64. 65.

66.   Przedstaw rolę artysty w życiu narodu polskiego. Omów temat, analizując wybrane utwory z romantyzmu, Młodej Polski i współczesności.

67.  Artysta jako bohater literacki. Omów temat, analizując przykłady literackie z dwóch lub trzech epok.

68.  Biografia poety romantycznego jako tworzywo literackie. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory epoki.

69.

69.   Warszawa w okresie okupacji hitlerowskiej jako temat literacki. Omów temat na podstawie analizowanych tekstów.

70.  Dwór szlachecki w literaturze polskiej różnych epok. Przedstaw motyw, interpretując wybrane utwory.

71. Tatry jako motyw poezji młodopolskiej. Omów temat, analizując odpowiednie utwory.

72.  Codzienność jako temat utworów literackich. Scharakteryzuj zagadnienie, interpretując odpowiednie utwory z różnych epok.

73.  75. 76.

77.   Wierność i kompromis w życiu bohaterów literackich. Przedstaw temat, analizując wybrane teksty.

78. 79. 80. 81.

82.   Człowiek zbuntowany w literaturze romantycznej i współczesnej. Omów temat, interpretując wybrane utwory.

83.  Literatura powojenna jako rozrachunek z wojenną przeszłością. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory.

84.    Science fiction a fantasy. Odwołując się do wybranych przykładów literatury fantastycznej, przedstaw podobieństwa i różnice w kreacji świata w obu odmianach gatunkowych.

85.  Wpływ wydarzeń wojennych na pokolenie Kolumbów. Scharakteryzuj życie pokolenia, interpretując wybrane dzieła.

86.  87. 88. 89. 90.

91.   Motyw labiryntu i jego funkcje w literaturze. Omów temat, analizując odpowiednie utwory z dwóch różnych epok.

92.  93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

101.  Przedstaw mechanizmy i skutki działania systemu totalitarnego. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory z literatury polskiej i obcej.

102.  Życie jako teatr. Scharakteryzuj różne ujęcia tego motywu w wybranych utworach literackich kilku epok.

103.  104. 105.

106.   Bohater tragiczny w literaturze antyku, romantyzmu i XX wieku. Analizując różne postawy bohaterów literackich, przedstaw przyczyny i konsekwencje ludzkiego tragizmu.

107.  108. 109. 110.

111.  Małe ojczyzny w literaturze XIX i XX wieku. Zanalizuj wybrane teksty literackie z uwzględnieniem kontekstu biograficznego twórców.

112.  113. 114. 115. 116. 117.

118.  Nieszczęśliwi kochankowie wśród bohaterów literackich. Omów temat, interpretując wybrane utwory.

119.

119.   Motyw zbrodni i odkupienia w literaturze. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady literackie.

120.     Franciszkanizm i jego odzwierciedlenie w poezji polskiej XX wieku. Przedstaw zagadnienie, analizując odpowiednie przykłady.

121.  Wpływ wojny na psychikę i postępowanie człowieka. Omów temat, analizując wybrane utwory.

122.  124.

125.  Motyw córki w literaturze. Scharakteryzuj kreacje bohaterek, analizując dzieła z różnych epok.

126.

126.  Motyw domu w literaturze polskiej. Omów problem, interpretując wybrane teksty z różnych epok.

128.

127.   Duchy, zjawy, upiory w literaturze romantycznej. Omów funkcję tego motywu, interpretując odpowiednie utwory.

128.  Pamiętnikarz jako autor, narrator i bohater swojego dzieła. Na wybranych przykładach przedstaw różne sposoby realizacji tych ról w literaturze.

129.  Krajobraz jako motyw literacki. Omów funkcjonowanie motywu, analizując twórczość pisarzy różnych epok.

130.  133.

134.  Bóg w twórczości pisarzy renesansu i baroku. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie.

135.

135.   Święci, asceci i mistycy w literaturze. Scharakteryzuj kreacje bohaterów, analizując wybrane dzieła.

137.

136.   Motyw przemiany wewnętrznej wybranych postaci literackich. Omów zagadnienie, analizując stosownie wybrane utwory.

137.  Motyw żony w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw najciekawsze kreacje bohaterek, analizując odpowiednie teksty.

138.  141.

142.  Inteligenci w konfrontacji ze światem. Omów postawy bohaterów literackich, analizując wybrane utwory XIX i XX wieku.

143.DZIAŁ II

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

I.     2.            3.4. 5.

6. Literatura i malarstwo - podobieństwa i różnice w sposobie przedstawiania i komentowania świata. Analizując celowo dobrane teksty z literatury i malarstwa dokonaj charakterystyki.

7.        Motyw powstania (np. styczniowego, warszawskiego) w malarstwie i utworach literackich. Omów, analizując wybrane dzieła.

8. Obraz i funkcje brzydoty w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat, analizując wybrane dzieła z dwóch epok.

9.

9.    Sylwetka sportowca w literaturze i sztuce różnych epok. Omów temat, interpretując wybrane dzieła.

II.

12.  Sztuka wobec niewyrażalnego. Symbol jako środek wyrazu w poezji i malarstwie. Omów zagadnienie, analizując przykłady z kilku lub jednej epoki.

13.  Historia jako inspiracja literatury i malarstwa. Dokonaj analizy porównawczej celowo wybranych tekstów kultury.

14.

14.  Klasycyzm jako kanon estetyczny w literaturze, malarstwie i architekturze. Omów temat, analizując wybrane teksty kultury. Uwzględnij, jeśli to możliwe, zabytki architektoniczne swojego regionu.

15.   Motyw Piety w literaturze i sztuce na przestrzeni wieków. Omów temat, analizując wybrane przykłady.

16.    Portret Polaków w literaturze i malarstwie. Przedstaw zagadnienie, analizując odpowiednie teksty kultury z dwóch epok.

17.  Różne ujęcia motywu Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Omów temat, analizując wybrane dzieła.

18.  Różne sposoby ukazywania piękna ludzkiego ciała. Omów temat, analizując wybrane dzieła.

19.   Barokowy koncept w malarstwie i poezji. Omów charakterystyczne cechy, analizując wybrane teksty kultury.

20.    W jaki sposób literatura i inne dziedziny sztuki odzwierciedlają światopogląd poszczególnych epok? Omów zagadnienie, analizując celowo dobrane przykłady.

21.  Antyk i Biblia jako źródło motywów w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie,

6

analizując przykłady z dwóch wybranych epok.

22.  Impresjonizm w malarstwie i literaturze. Omów ten prąd artystyczny, analizując stosowne przykłady.

23.  Obrazy rewolucji w literaturze i malarstwie. Interpretując wybrane utwory literackie i malarskie, dokonaj charakterystyki porównawczej.

25.26.

27.  Motyw Stabat Mater Dolorosa w literaturze, malarstwie i rzeźbie. Przedstaw, analizując wybrane przykłady z różnych epok.

28.  Koniec i początek - wizja stworzenia świata i jego zagłady w literaturze, malarstwie i filmie. Omów problem, analizując właściwe przykłady.

29.   Autoportret w literaturze i sztukach plastycznych. Omów sposoby kreacji artysty, analizując wybrane teksty literackie i kultury. Uwzględnij kontekst historyczny i biograficzny.

30.  Obraz wsi w literaturze i malarstwie polskim. Omów problem, interpretując odpowiednie dzieła kultury.

31. 32.

33.  Groteska w kreowaniu wizji świata i człowieka. Omów, analizując wybrane przykłady literatury i malarstwa.

34.  Młodość jako temat utworów literackich i filmowych. Przedstaw temat, interpretując wybrane dzieła.

35.  Polski pejzaż w literaturze i malarstwie. Scharakteryzuj, analizując wybrane dzieła.

36.  Wierność wartościom a sukces życiowy. Przedstaw i oceń wybory moralne bohaterów literackich i filmowych, analizując odpowiednie utwory z dwóch epok.

37. Portrety kobiet w literaturze i malarstwie. Omów temat, analizując wybrane dzieła.

38.

38.   Portret mężczyzny w literaturze i malarstwie. Omów kreacje bohaterów, analizując wybrane dzieła.

39.  Różne ujęcia motywu śmierci w literaturze i sztuce. Przedstaw temat, analizując wybrane dzieła.

41.

40.   Czy doświadczenia II wojny światowej zburzyły system wartości, czy tylko nim zachwiały? Omów problem, analizując dzieła z różnych dziedzin sztuki.

41.  Dom i rodzina jako tematy dzieł literackich i filmowych. Omów, interpretując wybrane dzieła kultury.

42.  Ludzie pracy w literaturze i malarstwie XIX wieku. Przedstaw zagadnienie, analizując

7

wybrane dzieła.

45.

43.   Motyw Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Przedstaw różne sposoby jego wykorzystania, analizując wybrane teksty kultury z dwóch epok.

44.  48. 49. 50.

51.  Portret Żyda w literaturze i sztuce polskiej. Przedstaw temat, analizując wybrane teksty kultury z dwóch epok.

52.  53. 54.

55.  Powstanie styczniowe w literaturze i sztuce XIX wieku. Omów temat, analizując wybrane przykłady.

56.  Motyw anioła w literaturze i sztuce. Omów sposoby jego kreacji i funkcje, analizując wybrane utwory z różnych epok.

57.  Impresja środkiem wyrazu w poezji i w malarstwie. Omów temat, analizując wybrane dzieła.

58.   Sarmatyzm w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie, interpretując odpowiednie dzieła.

59.

59.  Motyw dzieciństwa w literaturze i malarstwie różnych epok. Omów temat, analizując wybrane dzieła kultury.

60.  Holocaust w literaturze i filmie. Przedstaw zagadnienie, interpretując wybrane dzieła.

61.  Motyw Matki Boskiej w literaturze i sztuce średniowiecza. Przedstaw, analizując wybrane dzieła kultury.

62.  64. 65.

66.  Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie. Omów, interpretując wybrane dzieła z różnych epok.

67.  68. 69. 70.

71.   Wydarzenia historyczne i wielkie postacie jako temat dzieł sztuki. Omów, analizując wybrane dzieła z literatury i innych dziedzin sztuki.

72.  Życie codzienne w literaturze i malarstwie. Omów, analizując wybrane dzieła z różnych epok.

73.  74.

74.   Filmowe adaptacje dzieł literackich. Omów, porównując wybrane adaptacje i ich literackie pierwowzory.

75. Eros i Tanatos. Motyw miłości i śmierci w tekstach kultury. Scharakteryzuj, analizując wybrane dzieła z literatury i innych dziedzin sztuki.76.         Topos ogrodu w literaturze i malarstwie. Omów problem, analizując wybrane utwory z różnych epok.

77.      Historia Polski w literaturze i malarstwie. Omów problem, analizując wybrane utwory z różnych epok.

78.  Motywy mitologiczne w literaturze, malarstwie, rzeźbie i muzyce. Omów, analizując wybrane dzieła.

79.  Motywy biblijne w literaturze, malarstwie, rzeźbie i muzyce. Omów, analizując wybrane dzieła.

80. Niebo i Piekło jako temat dzieł sztuki. Zanalizuj celowo wybrane przykłady z literatury i innych dziedzin sztuki.

81.  Kobieta - jej wizerunek malarski i portret literacki. Omów i porównaj, analizując wybrane przykłady.

83.

82.  Symbol, alegoria - środki wyrazu i nośniki idei w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów, analizując wybrane dzieła z różnych epok.

83.  86. 87.

88.   „Kraina łagodności”. Piosenka literacka: cechy, rodzaje i miejsce we współczesnej kulturze. Omów, analizując wybrane utwory.

89. Morze w literaturze i sztuce. Przedstaw funkcje motywu, analizując wybrane dzieła.

90.  91. 92.

93.  Symbol jako środek wyrazu w literaturze i sztuce. Omów temat, analizując wybrane dzieła z różnych epok.

94.  Artystyczna interpretacja historii w literaturze, filmie, malarstwie. Analizując, porównaj wykorzystane środki wyrazu.

95.  Autobiografia w literaturze, autoportret w malarstwie. Analizując wybrane teksty kultury, omów sposoby kreacji artysty.

96.

96.   Obraz polskich powstań narodowych w literaturze i malarstwie. Przedstaw temat, analizując wybrane dzieła z uwzględnieniem kontekstu historycznego.

97.  Pejzaże w literaturze i sztuce. Porównaj wybrane przykłady, analizując wykorzystane środki wyrazu.

98.  Różne sposoby przedstawienia rodziny w literaturze i sztuce XIX i XX wieku. Przedstaw temat, analizując wybrane teksty kultury.

100.

99.    Moda i strój jako odzwierciedlenie ducha epoki i osobowości człowieka. Omów temat, analizując wybrane dzieła z literatury i sztuki.

100.  103. 104.

105.   Deformacja jako sposób kreowania świata przedstawionego. Omów, interpretując wybrane dzieła z literatury i sztuki.

106.

106.   Biblia źródłem inspiracji twórczej pisarzy, malarzy, rzeźbiarzy i filmowców. Omów temat, analizując wybrane dzieła.

107.  109. 110. 111.

112.   Antyk jako źródło motywów w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła kultury.

113.  114.

115. Motyw dziecka w literaturze i sztuce. Przedstaw temat, analizując wybrane dzieła.

116.  Symbolika nagości w literaturze i innych sztukach. Omów, interpretując wybrane dzieła kultury.

117.   Różne sposoby mówienia o II wojnie światowej. Omów temat, analizując utwory literackie i inne teksty kultury ( np. plastyka, rzeźba, malarstwo, film).

118.

118. Holocaust jako temat literacki i filmowy. Omów problem, analizując wybrane przykłady.

119. Motyw śmierci w literaturze i sztuce. Omów temat, analizując wybrane dzieła kultury.

121.

120.  Symbol jako środek wyrazu w poezji i malarstwie młodopolskim. Omów zagadnienie, analizując wybrane przez siebie dzieła kultury.

121. Topos drogi. Omów, analizując dowolne dzieła literackie oraz filmowe.

122.  125. 126. 127.

DZIAŁ III JĘZYK

1.2.

3. Poetyka tekstów reklamowych. Omów zagadnienie odwołując się do przykładów z prasy i telewizji.

4.  Manipulacja językowa w tekstach propagandowych lat pięćdziesiątych i współczesnych. Scharakteryzuj zagadnienie, analizując wybrane teksty.

5.  Język reklamy /prasa, radio, telewizja/. Scharakteryzuj teksty reklam ze szczególnym uwzględnieniem funkcji przekazów językowych i użytych środków perswazji.

6.  Język bohatera jako element charakterystyki postaci. Zbadaj i wyjaśnij za pomocą jakich środków artystycznego wyrazu, autor indywidualizuje postać i jaką funkcję ten zabieg pełni w utworze.

7. Jak język definiuje postać literacką? Omów problem, analizując język pierwszo - i drugoplanowych postaci literackich.

8.9.

10.  Język propagandy wczoraj i dzisiaj. Omów zagadnienie, analizując przykłady tekstów prasowych z lat pięćdziesiątych (sześćdziesiątych lub siedemdziesiątych) i współczesnych.

11.  Magia w języku: nazwy osób uprawiających magię, nazwy praktyk magicznych i typów wypowiedzi używanych w celach magicznych, zaklęcia - etymologia i budowa słowotwórcza nazw, itp. Omów, analizując wybrane teksty.

12.  Komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok. Przedstaw temat, analizując wybrane teksty.

13.  14.

15.  Język tytułów prasowych - próba klasyfikacji i wartościowania na przykładzie analizy wybranych tytułów i dzienników wychodzących współcześnie lub w latach wcześniejszych.

16.  Język perswazji politycznej. Scharakteryzuj zagadnienie, analizując teksty przygotowane na kampanię przedwyborczą różnych partii politycznych.

17.   Język potoczny w funkcji poetyckiej. Przedstaw, interpretując teksty Stanisława Barańczaka. Scharakteryzuj środki językowe i ich funkcję w wybranych wierszach.

18.  Gwara jako wyraz tożsamości (identyfikacji) regionalnej. Przedstaw temat, analizując zgromadzony materiał językowy.

20.21.22.

23.    Językowe kształtowanie świata poezji. Funkcje środków artystycznych. Omów zagadnienie na podstawie analizy utworów wybranego artysty.

24.  Gwary środowiskowe jako element kulturotwórczy. Omów, analizując celowo dobrany materiał.

25.  Zapożyczenia językowe. Omów problem i oceń zasadność najnowszych zapożyczeń w języku polskim.

26.  Język współczesnych pism młodzieżowych. Na konkretnych przykładach przeanalizuj różne odmiany stylu publicystycznego.

27.  Anglicyzmy w polskim języku współczesnym. Omów temat, analizując wybrane teksty.

28.

28.  Moda językowa i jej przejawy w języku młodzieżowym. Omów, interpretując zebrany materiał językowy.

29.  31. 32.

33. Specyfika języka literatury science fiction lub fantasy. Omów zagadnienie, analizując zebrany materiał językowy.

34.35.36.37.

38.   Scharakteryzuj różne typy stylizacji językowej i jej funkcje w literaturze. Omów, analizując wybrany materiał językowy.

39.40.41.42.

43.   Dokonaj analizy i klasyfikacji błędów językowych w wybranych wypowiedziach współczesnych polityków lub dziennikarzy sportowych.

44.

44.   Omów pochodzenie nazw miejscowych Twojego regionu. Omów temat, analizując zebrany materiał rzeczowy.

45.  Dokonując analizy języka reklamy, wyjaśnij, jaki obraz świata ona kreuje.

47.

46.   Fantazja językowa Twoich rówieśników. Jakie neologizmy i zabiegi gramatyczne odnajdujesz w języku młodzieżowym? Omów, analizując zgromadzony materiał.

49.

47. Język PRL - omów, analizując wypowiedzi z wybranych dzieł filmowych.

48.  52.

53. Rodzaje stylizacji w tekstach użytkowych. Scharakteryzuj je, wykorzystując zgromadzony materiał.

54.  Błąd językowy jako źródło humoru. Omów, analizując materiał językowy (np. z zeszytów uczniowskich, tekstów kabaretowych lub innych).

55.  Błędne użycie stałych związków frazeologicznych. Scharakteryzuj zagadnienie, analizując celowo dobrane przykłady.

56.   Język przemocy w polszczyźnie współczesnej. Scharakteryzuj go, wykorzystując zgromadzony materiał.

57.   Język i funkcje językowe współczesnej reklamy. Omów temat, analizując wybrane przykłady.

58.  59.

60.    Język sprawozdawców sportowych wobec norm poprawnościowych. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane przez siebie fragmenty relacji telewizyjnych.

61.   Język subkultur młodzieżowych. Omów zagadnienie, analizując specjalistyczne fora internetowe lub czasopisma.

62.  63.

63.  Język instrukcji. Omów, analizując wybrane fragmenty tekstów instruktażowych z uwzględnieniem ich poprawności oraz komunikatywności.

65.

64.  Błogi internetowe jako sposób wyrażania siebie. Omów zagadnienie, analizując język, tematykę oraz zastosowanie kilku wybranych pamiętników internetowych.

* czasownik „omów” należy rozumieć jako: wybierz stosowne przykłady, przeanalizuj je i wyciągnij wnioski.