SZKOŁA POLICEALNA OPIEKUN OSOBY STARSZEJ
 ( dla absolwentów szkół średnich )

Symbol cyfrowy zawodu : 341202    Cykl kształcenia : 2 lata (  IV semestry )

 Forma kształcenia: zajęcia odbywają się w  systemie zaocznym ( piątek, sobota )

Opiekun osoby starszej potrafi rozpoznać możliwości oraz ograniczenia w funkcjonowaniu osoby starszej wynikającej z rodzaju i stopnia niepełnosprawności, rozpoznać i interpretować sytuacje społeczne, warunki życia, relacje z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystać zasoby indywidualne, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą, dobrać metody, techniki, narzędzia i formy realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej, udzielać wsparcia emocjonalnego i aktywizować osoby starsze do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, nawiązywać, podtrzymywać i rozwijać współpracę z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

Praca: Absolwent Szkoły Policealnej w zawodzie Opiekun osoby starszej może znaleźć zatrudnienie m.in.:
w domach, ośrodkach pomocy społecznej i wszystkich innych instytucjach opiekuńczych. Opiekunowie osób starszych mogą również zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystać do prowadzenia własnej działalności.

Kwalifikacje:

K1 ( Z.7 ) Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie starszej

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1.

BHP

2.

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

3.

Język obcy zawodowy

4.

Kompetencje personalne i społeczne

5.

Organizacja pracy małych zespołów

6.

Język migowy

7.

Polityka społeczna

8.

Podstawy psychologii i socjologii

9.

Technologia informacyjna

10.

Opieka nad osobą starszą

11.

Współpraca z  podmiotami zewnętrznymi

12.

Aktywizacja osób starszych

Przedmioty w  kształceniu zawodowym praktycznym

1.

Organizacja czasu wolnego i integracja

2.

Opieka nad osobą starszą w  środowisku zamieszkania

3.

Czynności opiekuńczo - wspierające

http://i2.pinger.pl/pgr134/a26059be000521e74f25cd18/kciuk-bia%C5%82y1.jpgPraktyka zawodowa- 320 godzin ( 8 tygodni ) po 4 tygodnie w II, IV semestrze

Egzamin potwierdzający kwalifikację (Z.7.) odbywa się pod koniec  drugiego semestru.