SZKOŁA POLICEALNA OPIEKUN/KA ŚRODOWISKOWA
 ( dla absolwentów szkół średnich )

Symbol cyfrowy zawodu : 341204         Cykl kształcenia : 1 rok (  II semestry )

 Forma kształcenia: zajęcia odbywają się w  systemie zaocznym ( piątek, sobota )

Opiekun/ka środowiskowa potrafi m.in. określić istotę procesów psychicznych i ich rolę w  życiu człowieka, analizować przyczyny występowania i metody rozwiązywania problemów społecznych, rozpoznawać objawy chorobowe ze strony poszczególnych układów i narządów osoby podopiecznej, organizować opiekę środowiskową,  udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w  wypadkach przy pracy oraz w  stanach zagrożenia zdrowia życia, organizować wsparcie na rzecz osoby podopiecznej, opiekować się rzetelnie osobą podopieczną,  aktywizować osobę podopieczną, itd.

Praca: Absolwent Szkoły Policealnej w zawodzie Opiekun/ ka  środowiskowa może znaleźć zatrudnienie m.in.: w domach, ośrodkach pomocy społecznej i wszystkich innych instytucjach opiekuńczych. Opiekun/ka środowiskowa może również zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystać do prowadzenia własnej działalności.

Kwalifikacje:

K1 ( Z.5 ) Świadczenie usług opiekuńczych

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1.

Podstawy psychologii

2.

Wybrane zagadnienia z  socjologii

3.

Opieka i pielęgnacja człowieka

4.

Organizacja opieki środowiskowej

5.

Język migowy

6.

Język obcy w pomocy społecznej

Przedmioty w  kształceniu zawodowym praktycznym

1.

Umiejętności opiekuńcze

2.

Aktywizacja osoby podopiecznej

3.

Trening umiejętności społecznych

Praktyka zawodowa- 320 godzin ( 8 tygodni ) po 4 tygodnie w I, II semestrze

Egzamin potwierdzający kwalifikację (Z.5.) odbywa się pod koniec  drugiego semestru.