SZKOŁA POLICEALNA ADMINISTRACJI ( dla absolwentów szkół średnich)

Symbol cyfrowy zawodu : 334306         Cykl kształcenia : 2 lata (  IV semestry )

 Forma kształcenia: zajęcia odbywają się w  systemie zaocznym ( piątek, sobota )

 

Technik administracji  potrafi stosować przepisy prawne z  różnych dziedzin prawa, przygotować projekty umów, decyzji, porozumień, protokołów, regulaminów i innych aktów i dokumentów. Ponadto redaguje pisma, sprawozdania, korespondencję, sporządza protokoły umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia.  

 

Praca: Absolwent Szkoły Policealnej w zawodzie Technik administracji może znaleźć zatrudnienie m.in. : w instytucjach administracyjnych i gospodarczych np. urzędy skarbowe, urzędy pracy,
 firmy ubezpieczeniowe, podmioty gospodarcze, urzędy wojewódzkie, starostwa, gminy itd. …

 

Kwalifikacje:

K 1 ( A.68) Obsługa klienta w  jednostkach administracji

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1.

Język obcy w  administracji

2.

Działalność gospodarcza w  jednostce organizacyjnej

3.

Podstawy prawa cywilnego

4.

Podstawy prawa pracy

5.

Podstawy prawa administracyjnego

6.

Podstawy finansów publicznych

Przedmioty w  kształceniu zawodowym praktycznym

1.

Wykonywanie pracy biurowej

2.

Postępowanie w  administracji

Praktyka zawodowa- 320 godzin ( 8 tygodni ) po 4 tygodnie w II, III semestrze

Egzamin potwierdzający kwalifikację (A.68.) odbywa się pod koniec czwartego semestru.