SZKOŁA POLICEALNA TECHNIK BHP
 ( dla absolwentów szkół średnich )

Symbol cyfrowy zawodu : 325509         Cykl kształcenia : 1,5 roku (  III semestry )

 Forma kształcenia: zajęcia odbywają się w  systemie zaocznym ( piątek, sobota )

 

Technik bhp potrafi m.in. przeprowadzać szkolenia wstępne dla pracowników nowo przyjętych do pracy, wstrzymać działanie maszyn i urządzeń w razie zagrożenia niebezpieczeństwa i życia pracowników, prowadzić rejestry dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, badać przyczyny wypadków przy pracy itd.

 

Praca: Absolwent Szkoły Policealnej w zawodzie technik bhp może znaleźć zatrudnienie, jako inspektor BHP w  zakładzie pracy. Dyplom technika  w zawodzie technik bhp  uprawnia do prowadzenia własnej działalności w  zakresie szkoleń okresowych BHP.

 

Kwalifikacje:

K1 ( Z.13 ) Zarządzanie bezpieczeństwem w  środowisku pracy

 

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE:

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1.

Podstawy prawa pracy

2.

Techniczne bezpieczeństwo pracy

3.

Ergonomia w  procesie pracy

4.

Zagrożenia w  środowisku pracy

5.

Systemy baz danych

6.

Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

Przedmioty w  kształceniu zawodowym praktycznym

1.

Ocena ryzyka zawodowego

2.

Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

3.

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Praktyka zawodowa- 160 godzin ( 4 tygodnie ) – po 2 tygodnie w  II i III semestrze

Egzamin potwierdzający kwalifikację ( Z.13. ) odbywa się pod koniec  trzeciego semestru.